Daniel Buren - Zwei Werke für Recklinghausen/Two Works for Recklinghausen

Daniel Buren - Zwei Werke für Recklinghausen/Two Works for Recklinghausen Question / Commentaire

Schwalm, Hans Jürgen; Ullrich, Ferdinand
Berlin : Kerber
mai 2015, 79 p. : allemand, anglais (Catalogue d'exposition)

Franz, Erich, "Daniel Buren - Wiederholung und Differenz", p. 52-57

Oeuvre(s) citée(s)