Sammlung Cremer - Kunst der sechziger Jahre

Sammlung Cremer - Kunst der sechziger Jahre Question / Commentaire

Gercke, Hans
Heidelberg : Heidelberger Kunstverein e. V.
mai 1971, 190 p. : allemand (Catalogue d'exposition)

Buren, Daniel, "Dargestellt sind…", p. 39-41

Exposition(s) citée(s)