Videowochen Essen ���79 / Videoweeks Essen ���79

Videowochen Essen ‘79 / Videoweeks Essen ‘79 Question / Commentaire

Felix, Zdenek
Essen : Museum Folkwang
1979, 124 p. : allemand (Catalogue d'exposition)